Togas.biz

La Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha modificat la Llei catalana 19/2010,  del 7 de juny, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions.

L’anàlisi partirà de dues modificacions principals: les reduccions i les bonificacions, en base a circumstàncies personals, i més concretament, per raó de parentiu. 

1.      La REDUCCIÓ per a causahavents descendents, menors de vint-i-un anys, era de 275.000€, més 33.000€ per cada any de menys de vint-i-un que tingués el causahavent, fins a un límit de 539.000€.

El cònjuge tenia una reducció de 500.000€, el fill menor de 21 anys de 275.000€ i la resta de descendents de 150.000€. Els ascendents tenien dret a una reducció de 100.000€.

La reducció aplicable en els supòsits d’herència d’empresa familiar segueix igual, si bé la seva aplicació comportarà una rebaixa del 50% en les bonificacions dels Grups I i II.

            A partir de la nova reforma, prevista a la Llei 2/2014, les reduccions són MÉS LIMITADES; és a dir, a partir de l’1 de febrer de 2014, els menors de vint-i-un anys tenen una reducció de 100.000€, més 12.000€ per cada any de menys de vint-i-un, fins a un límit de 196.000€. La reducció del cònjuge es veurà limitada a 100.000€, igual que la del fill menor de 21 anys. La resta de descendents tindran dret a una reducció de 50.000€,  i els ascendents de 30.000€.

Per tant, els contribuents veuran incrementada la seva quota a pagar.  

2.      En relació a les BONIFICACIONS, s’ha produït una modificació. Les bonificacions s’apliquen a la quota tributària, que s’obté de la següent manera: mitjançant l’aplicació d’un coeficient multiplicador que correspongui, el qual té en compte els grups de parentiu. D’aquesta manera als grups I i II (descendents, cònjuge i ascendents) els correspon el coeficient multiplicador: 1.

            Un cop hem obtingut la quota tributària, hem de tenir en compte la bonificació que pot recaure en aquesta quota.

2.1.La Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010 va incloure un nou article, el 58 bis, que s’ha modificat per la Llei 2/2014 de 27 de gener, establint una bonificació a la quota tributària del 99% en les adquisicions per causa de mort. El propi article preveu la inamobilitat de la bonificació (99%) aplicable al cònjuge, mentre que en el cas de la resta de familiars dels Grups I i II, es preveu l’aplicació de la bonificació en trams decreixents.

            Per exemple, en el cas dels grups I i II (excepte els cònjuges), si la base imposable és de 100.000€, la bonificació serà del 99%, però si és de 300.000€, la bonificació serà del 97%. És a dir, a mesura que augmenta l’herència, el percentatge de bonificació va disminuint de forma progressiva en el cas de tots els familiars del Grups I i II, menys el cònjuge, que es manté sempre al 99%.

Per exemple, en el cas dels grups I i II (excepte els cònjuges), si la base imposable és de 100.000€, la bonificació serà del 99%, però si és de 300.000€, la bonificació serà del 97%. És a dir, a mesura que augmenta l’herència, el percentatge de bonificació va disminuint de forma progressiva en el cas de tots els familiars del Grups I i II, menys el cònjuge, que es manté sempre al 99%.

2.2.En cas que, els causahavents dels Grups I i II hagin optat per una de les reduccions tradicionals, com ara la d’ Empresa Familiar; la bonificació anterior de l’article 58 bis es redueix a la meitat, de tal manera que si havia d’aplicar-se la bonificació del 99%, a l‘optar el causahavent per l’aplicació de la reducció per empresa familiar, només podrà aplicar la bonificació (art.58 bis) de la meitat, és a dir, del 45,5%. En el cas que la base imposable sigui, per exemple, de 500.00,00€, on en l’exemple anterior aplicaríem una bonificació del 94,20%, el percentatge de bonificació es reduiria a la meitat. Essent en aquest cas la bonificació, de només un 47.10%.

            La conseqüència directa d’aquesta reforma és l’impediment de la continuïtat de l’empresa, que és l’esperit inicial de la llei reformada.

            En l’actualitat, la bonificació relativa a l’empresa familiar provoca una quota a pagar més cara, el que provocarà que els fills del causant no tinguin cap incentiu ni compromís de manteniment del negoci en el futur, en clar detriment de l’economia del país, basada en l’empresa familiar.